AEH Sigorta Acenteliği

AEH SİGORTA ACENTELİĞİ ANONİM ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

1. VERİ SORUMLUSU

Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla AEH Sigorta Acenteliği Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgiler, www.aehsigorta.com adresinden erişilebilen AEH Sigorta Acenteliği Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda yer almaktadır.

2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Şirket tarafından poliçe başvurularının değerlendirilmesi ve prim hesaplamalarının yapılması; sigorta poliçelerinin düzenlenmesi, yönetimi ve yenilenmesi; sigorta taleplerinin karşılanması; mali suçların araştırılması ve kara paranın aklanmasının önlenmesine ilişkin mevzuat ile sigorta mevzuatı başta olmak üzere tabi olduğumuz mevzuattan doğan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve yetkili kamu kurumlarına gerekli bildirimlerin yapılması; dolandırıcılığının önlenmesine ilişkin önlemler alınması, ürün ve hizmetlerimizin ve bunların sunumlarının geliştirilmesi; ticari defterlerin ve muhasebe kayıtlarımızın tutulması, pazarlama iletişimleri yapılması ve e-bülten gönderilmesi faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi başta olmak üzere, aşağıda belirtilen amaçlar için işlenebilecektir:

 • - Finansal operasyonların yürütülmesi,
 • - Hukuksal, teknik ve idari sonucu olan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi,
 • - Şirket iç operasyonlarının yürütülmesi,
 • - Müşteriye dokunan süreç ve operasyonların yürütülmesi.

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Şirketimiz tarafından bir önceki başlıkta yer alan amaçlar doğrultusunda Anadolu Grubu içerisindeki diğer şirketler ile çalıştığımız sigorta şirketleri başta olmak üzere iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve yetkili özel kişilere aktarılabilecektir.

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz Şirketimizce sunulan sigorta hizmetlerine ilişkin işlemlerin gerçekleştirilmesi ve takibi amacıyla elektronik ortamda telefon, e-mailler ve internet sitesi üzerindeki formlar üzerinden ve fiziksel ortamda yüz-yüze görüşmeler ve matbu başvuru formları üzerinden toplanabilmektedir. Toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. maddesinde belirtilen sözleşmenin kurulması ve ifası, hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi ve meşru menfaatimizin gerçekleştirilmesi için zorunluluk ile açık rızanızı vermeniz halinde, açık rızanın bulunması kişisel veri işleme şartları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir

5. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.aehsigorta.com dan ulaşabileceğiniz AEH Sigorta Acenteliği Anonim Şirketi Veri Sahibi Başvuru Formu’ nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.